Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych na rok 2013/2014

Na początku lutego zostały przyjęte zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń. Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014 do przedszkoli publicznych odbędzie się od 1 marca 2013 roku do 2 kwietnia 2013 r. przy wsparciu systemu elektronicznego. Na chwilę obecną został udostępniony informator, w którym są przedstawione oferty – póki co tylko dwóch – lubońskich placówek. 

Od 1 marca na stronie http://nabor.pcss.pl/lubon rodzice będą mogli sporządzić wniosek do wybranej placówki oraz sprawdzić wyniki rekrutacji. Wydrukowaną i podpisaną „Kartę zgłoszenia dziecka” należy złożyć z wymaganymi dokumentami w przedszkolu pierwszej preferencji. Kartę na nowy rok wypełniają również rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola.

Rodzice dziecka składają kartę zgłoszenia tylko w jednym wybranym przez siebie przedszkolu. We wniosku można zaznaczyć maksymalnie dwa inne przedszkola, tzw. drugiej i trzeciej preferencji, które zwiększają szanse na przyjęcie dziecka. W pierwszej kolejności są rozpatrywane wnioski o przyjęcie do pierwszej preferowanej placówki.  Co ważne o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, każdy złożony wniosek będzie traktowany jednakowo. Wniosek w wersji papierowej będzie dostępny od marca w każdym przedszkolu.

Do przedszkoli przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat zamieszkałe na terenie Lubonia. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Dziecko w wieku 5, 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkoli mają dzieci:

1) sześcioletnie i pięcioletnie odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
2) matek lub ojców samotnie je wychowujących
3) matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji
4) umieszczone w rodzinach zastępczych
5) obojga rodziców pracujących,
6) których rodzeństwo zostało jednocześnie zgłoszone na ten sam rok szkolny
7) z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci),
8) zgłoszone na pobyt w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie
9) zamieszkałe na terenie miasta Luboń

Regulamin rekrutacji oraz informacje uzupełniające są dostępne na stronie Urzędu Miasta Luboń

ARTYKUŁ ZOSTAŁ ZAKTUALIZOWANYkategoria: ważne

Advertisment ad adsense adlogger